เทคนิคการจัดเก็บเรื่อง (๒)

เทคนิคการจัดเก็บเรื่องในโปรแกรม e-document โปรแกรม e-document เป็นโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำโดยกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ อ่านต่อ

เทคนิคการจัดเก็บเรื่อง (๑)

เทคนิคการจัดเก็บเรื่อง            งานสารบรรรณ กระบวนการดำเนินงานเริ่มต้นจากการร่างหนังสือโต้ตอบ การจัดเก็บ และการทำลายเอกสารราชการ แต่ละขั้นตอนผู้รับผิดชอบในงานธุรการต้องมีความรู้ในเรื่องระเบียบสารบรร อ่านต่อ

การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร (๒)

การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร                                                                           โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ พลังที่จะใช้ในการขับเคลื่อนในการบริหารเพื่อการเปล อ่านต่อ

การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร

การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร                                                                                 โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์                ในการบริหารงานผู้บริหารต้องมี อ่านต่อ

ทะเบียนความรู้ : โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

   กองการบริหารงานบุคคลได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หลักสูตร “ผู้บริหารระดับกลางกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยยุคใหม่” ในวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อ่านต่อ

การพัฒนาทีมงาน (๔)

การพัฒนาทีมงาน                                                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร  สรุปสาระสำคัญ          การสร้างทีมงาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Team work ในช่วงของการเปลี่ย อ่านต่อ

การพัฒนาทีมงาน (๓)

การพัฒนาทีมงาน                                                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร หลักการสร้างคนดีมีคุณภาพ ๑. สร้างคนดีแบบยั่งยืน  สร้างแล้วต้องดีตลอด ดีแล้วต้องอยู่กับ อ่านต่อ

การพัฒนาทีมงาน (๒)

การพัฒนาทีมงาน                                                                     โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุ อ่านต่อ

การพัฒนาทีมงาน

การพัฒนาทีมงาน                                                                                  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร        การบริหารประสิทธิภาพทีมงานต้องพัฒนาคนในองค์กรหรือหน่วยงา อ่านต่อ

บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้บริหารในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา (๔)

บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้บริหารในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                           โดย นายประจินต์  เมฆสุธีพิทักษ์ อ่านต่อ